ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ຂໍ້ສະເໜີທີ່ໄດ້ຊີ້ແຈງແລ້ວ
ຄໍາຖາມ

​​ພະນັກງານທະຫານເມືອງໂຂງ ສະເໜີກ່ຽວກັບການຕັດເງິນເດືອນ ຂອງທະຫານ ຜູ້ລະ 5,000 ກີບ/ເດືອນ ເພື່ອລະດົມເງິນຊຸກຍູ້ກິລາເລີ່ມປະຕິບັດ ນັບແຕ່ປີ 2019 ຕົ້ນມາ

ຜູ້ຖາມ: ທະຫານເມືອງໂຂງແຂວງຈໍາປາສັກ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 28/07/2020
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ
ຄໍາຖາມ

f​​ກອງບັນຊາການທະຫານເມືອງໂຂງ ຕັດເງິນອ້າຍນ້ອງທະຫານເມືອງໂຂງຜູ້ລະ 5,000 ກີບຕາມການແຈ້ງການຂອງທະຫານກອງທືນພັດທະນາກິລາເມືອງໂຂງ​

ຜູ້ຖາມ: ທະຫານກອງບັນຊາການເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 28/07/2020
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ