ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ຂໍ້ສະເໜີທີ່ໄດ້ຊີ້ແຈງແລ້ວ
ຄໍາຖາມ

ປະຊາຊົນ ສະເໜີບັນຫາກ່ຽວກັບຄ່າໂທລະສັບເຂື່ອຄ່າຍຕ່າງໆ ຂອງບັນດາບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ​

ຜູ້ຖາມ: ​ປະຊາຊົນ ສະເໜີບັນຫາກ່ຽວກັບຄ່າໂທລະສັບເຂື່ອຄ່າຍຕ່າງໆ ຂອງບັນດາບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ​ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 02/01/2019
ຕອບ ແລະ ຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ
ຄໍາຖາມ

ກ່ຽວກັບການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນບຳນານ ຂອງພະນັກງານບຳນານແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ​

ຜູ້ຖາມ: ​ກ່ຽວກັບການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນບຳນານ ຂອງພະນັກງານບຳນານແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ​ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 16/01/2019
ຕອບ ແລະ ຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ