ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ຂໍ້ສະເໜີທີ່ໄດ້ຊີ້ແຈງແລ້ວ
ຄໍາຖາມ

​ຊີ້ແຈງບັນຫາກ່ຽວກັບການກຳນົດລາຄາຂາຍເຄື່ອງອາໄຫຼ່ລົດໃຫຍ່ ແລະ ກົນຈັກໜັກ ຂອງບັນດາຮ້ານຕ່າງໆ ລາຄາຕ່າງກັນ

ຜູ້ຖາມ: ຊີ້ແຈງບັນຫາກ່ຽວກັບການກຳນົດລາຄາຂາຍເຄື່ອງອາໄຫຼ່ລົດໃຫຍ່ ແລະ ກົນຈັກໜັກ ຂອງບັນດາຮ້ານຕ່າງໆ ລາຄາຕ່າງກັນ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 19/05/2020
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ
ຄໍາຖາມ

​​​ຊີ້ແຈງບັນຫາການລັກຕັດໄມ້ຂອງປະຊາຊົນບ້ານກະສັງ, ບ້ານຕຸຍດ່ານ, ເມືອງລະມາມ, ແຂວງເຊກອງ 

ຜູ້ຖາມ: ຊີ້ແຈງບັນຫາການລັກຕັດໄມ້ຂອງປະຊາຊົນບ້ານກະສັງ, ບ້ານຕຸຍດ່ານ, ເມືອງລະມາມ, ແຂວງເຊກອງ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 19/05/2020
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ