ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ຂໍ້ສະເໜີທີ່ໄດ້ຊີ້ແຈງແລ້ວ
ຄໍາຖາມ

​ແກ້ໄຂບັນຫາຊື້ຂາຍຢາງພະລາ ຢູ່ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ 

ຜູ້ຖາມ: ປະຊາຊົນສະເໜີແກ້ໄຂບັນຫາຊື້ຂາຍຢາງພະລາ ຢູ່ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 24/12/2020
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ
ຄໍາຖາມ

​ແຈ້ງຕອບ ກ່ຽວກັບການເຮັດສັນຍາຊື້ຂາຍ-ດິນ ຢູ່ ບ້ານຈໍາປາ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜູ້ຖາມ: ແຈ້ງຕອບ ກ່ຽວກັບການເຮັດສັນຍາຊື້ຂາຍ-ດິນ ຢູ່ ບ້ານຈໍາປາ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 18/01/2021
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ