ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ຂໍ້ສະເໜີທີ່ໄດ້ຊີ້ແຈງແລ້ວ
ຄໍາຖາມ

​ປະຊາຊົນ ບ້ານໂຊກໃຫຍ່ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ການເກັບຄ່າທໍານຽມຂື້ນສໍາມະໂນຄົວໃໝ່ ໃນລາຄາ 80,000 ກີບ

ຜູ້ຖາມ: ປະຊາຊົນ ບ້ານໂຊກໃຫຍ່ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ການເກັບຄ່າທໍານຽມຂື້ນສໍາມະໂນຄົວໃໝ່ ໃນລາຄາ 80,000 ກີບ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 23/10/2020
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ
ຄໍາຖາມ

​ຄ່າຊົນເຊີຍການຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ເໜືອ ຢູ່ບ້ານຫົວຊ້າເມືອງນາຊາຍທອງ, ກວດຄືນບັນດາຕິດຕາສັ່ງລົດບັນທຸກ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ການຈົດກົງເຕີນໍ້າປາປາ ບ້ານນາທົ່ມ ບ້ານໂນສະອາດ ເມືອງໄຊທ່ນີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜູ້ຖາມ: ຄ່າຊົນເຊີຍການຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ເໜືອ ຢູ່ບ້ານຫົວຊ້າເມືອງນາຊາຍທອງ, ກວດຄືນບັນດາຕິດຕາສັ່ງລົດບັນທຸກ ເ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 23/10/2020
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ