ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ເລກທີເອກະສານ ວັນປະກາດໃຊ້ ເລື່ອງ
002/ປ​ປ​ທ 17/03/2021 ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ
001/ປປທ 19/04/2016 ລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍ ການດັດແກ້ຄໍາສັບ ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ)
025/ປປທ 28/01/2016 ລັດຖະບັນຍັດ ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
003/ປປທ 26/12/2012 ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ
03/ປປທ 19/11/2008 ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍຄ່າມຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ (ສະບັບປຸງໃໝ່ 2008)
01/ສປປ 08/05/2007 ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍພາສີທີ່ດິນ
02/ສປປ 20/10/2003 ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ
01/ສປປ 05/06/2003 ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ການ ລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
02/ສປປ 27/11/2002 ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຕ່າງໆ
01/ສປປ 09/08/2002 ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ
01/ສປປ 10/01/2001 ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມໃຊ້ນ້ຳມັນ
03/ສປປ 12/08/2000 ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍພາສີທີ່ດິນ
02/ສປປ 22/03/2000 ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ ສະບັບປັບ ປຸງ
01/ສປປ 28/09/1998 ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ກ່ຽວກັບການດັດແກ້ອາກອນຕົວເລກທຸລະ ກິດ, ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກຄ່າເຊົ່າ, ອາກອນຕໍ່າສຸດ, ອາກອນຊົມໃຊ້ເກົ່າ ແລະ ເພີ່ມອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ໃໝ່ຈາກສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງບາງປະເພດ
03/ສປປ 26/06/1997 ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການອະນຸລັກມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທຳມະຊາດ
04/ສປປ 09/12/1996 ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ກ່ຽວກັບການດັດແກ້ລາຄາຂາຍຍ່ອຍ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ເພີ່ມອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້
01/ສປປ 01/02/1996 ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການທະຫານ

ເອກະສານທັງໝົດ: 17