ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ເລກທີເອກະສານ ວັນປະກາດໃຊ້ ເລື່ອງ
06/ລບ 04/06/2020 ມະຕິກອງປະຊຸມ ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳເດືອນພຶດສະພາ 2020.
72/ສ​ພ​ຊ 25/06/2019 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມສານ (ສະບັບປັບປຸງ).
71/ສ​ພ​ຊ 24/06/2019 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ.
69/ສ​ພ​ຊ 20/06/2019 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ເອກະສານ.
68/ສ​ພ​ຊ 19/06/2019 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອາກອນຊົມໃຊ້.
67/ສ​ພ​ຊ 18/06/2019 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ລາຍໄດ້.
66/ສ​ພ​ຊ 17/06/2019 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສ່ວຍສາອາກອນ (ສະບັບປັບປຸງ).
65/ສ​ພ​ຊ 14/06/2019 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຕອບໂຕ້ ການທຸ່ມຕະຫຼາດ ແລກການຊ່ວຍໜູນ ຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ.
64/ສ​ພ​ຊ 13/06/2019 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ (ສະບັບປັບປຸງປຸງ).
63/ສ​ພ​ຊ 12/06/2019 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອາຊີວະສຶກສາ.
62/ສ​ພ​ຊ 17/12/2018 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການລົດໄຟ.
61/ສ​ພ​ຊ 14/12/2018 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ.
60/ສ​ພ​ຊ 13/12/2018 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສຸຂະພາບ.
59/ສ​ພ​ຊ 12/12/2018 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ.
58/ສ​ພ​ຊ 11/12/2018 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ປະຈຳຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
57/ສ​ພ​ຊ 10/12/2018 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຄົນພິການ.
25/ສ​ພ​ຊ 12/05/2017 ກົດ​ໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ
24/ສ​ພ​ຊ 11/05/2017 ກົດ​ໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍ​ສະ​ຖິ​ຕິ
17/ສ​ພ​ຊ 05/05/2017 ກົດ​ໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍຄື້ນ​ຄວາມ​ຖີ່​ວິ​ທະ​ຍຸ​ສື່​ສານ
16/ສ​ພ​ຊ 04/05/2017 ກົດ​ໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍ​ສີ​ລະ​ປະ​ການ​ສະ​ແດງ

ເອກະສານທັງໝົດ: 157