ຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກ ປີ, ຄາດຄະເນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໝົດສົກປີ 2012-2013 ແລະ ການກະກຽມສ້າງແຜນການ ສົກປີ 2013-2014

​​​​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 14/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 20/03/2013 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມ 6 ເດືອນຕົ້ນ ສົກປີ, ຄາດຄະເນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໝົດສົກປີ 2012-2013 ແລະ ການກະກຽມສ້າງ ແຜນການ ສົກປີ 2013-2014
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ປະເພດເອກະສານ ຄໍາສັ່ງ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ເອກະສານຄັດຕິດ C130014.pdf