ນະໂຍບາຍ ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ອະນຸລັກພະລັງງານ
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 01/ພບ
ວັນປະກາດໃຊ້ 04/07/2016 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ນະໂຍບາຍ ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ອະນຸລັກພະລັງງານ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ປະເພດເອກະສານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ເອກະສານຄັດຕິດ policy-on-energy.pdf