ແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຄັ້ງທີ II (ແຕ່ນີ້ເຖິງປີ 2015)
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 01/ກຊສ
ວັນປະກາດໃຊ້ 31/03/2012 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຄັ້ງທີ II (ແຕ່ນີ້ເຖິງປີ 2015)
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ປະເພດເອກະສານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ
ເອກະສານຄັດຕິດ Advancement for women strategy from now to2015.pdf