ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ

​​​​ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 365/ກສຊ
ວັນປະກາດໃຊ້ 05/09/2014 15:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ດຣ ປອນເມກ ດາລາລອຍ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ປະເພດເອກະສານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ
ເອກະສານຄັດຕິດ ນະໂຍບາຍການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕໍ່ສຸຂະພາບ.pdf