ຍຸດທະສາດ ພັດທະນາພະນັກງານ ສາທາລະນະສຸກ ຮອດປີ 2020

​​ຍຸດທະສາດ ພັດທະນາພະນັກງານ ສາທາລະນະສຸກ ຮອດປີ 2020​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 831/ກຊສ
ວັນປະກາດໃຊ້ 05/09/2014 15:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ດຣ ປອນເມກ ດາລາລອຍ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຍຸດທະສາດ ພັດທະນາພະນັກງານ ສາທາລະນະສຸກ ຮອດປີ 2020
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ປະເພດເອກະສານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ
ເອກະສານຄັດຕິດ ຍຸດທະສາດ ພັດທະນາພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ 2020.pdf