ແຜນຍຸດທະສາດ 4 ປີ ຂອງກົມພາສີ ສປປ ລາວ 2012-2017​

ແຜນຍຸດທະສາດ 4 ປີ ຂອງກົມພາສີ ສປປ ລາວ 2012-2017

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 001
ວັນປະກາດໃຊ້ 06/03/2012 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ແຜນຍຸດທະສາດ 4 ປີ ຂອງກົມພາສີ ສປປ ລາວ 2012-2017​
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງ ການເງິນ
ປະເພດເອກະສານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ເອກະສານຄັດຕິດ final draft of 5-year strategic plan of lao customs 2012-2017 _lao version.pdf