ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ລ/ດ ແຂວງ ເມືອງ ບ້ານ ເບີໂທ ແຟັກ ອີເມວ
1 ແຂວງອັດຕະປື
2 ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
3 ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
  1 ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ 084 211 066
  2 ຄະນະຈັດຕັ້ງແຂວງ 084 211 020
  3 ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງ 084 211 045
  4 ຄະນະກວດກາພັກ-ລັດແຂວງ 084 211 273
  5 ໂຮງຮຽນທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງແຂວງ 084 212 242
  6 ປກຊ ແຂວງ 084 211 486
  7 ປກສ ແຂວງ 084 211 338
    1 ຫ້ອງການຕໍາຫຼວດ 084 211 341
    2 ຫ້ອງການປາບປາມຢາເສບຕິດ 084 211 131
    3 ຫ້ອງການດ່ານ ຕມ 084 211 160
    4 ຫ້ອງການກົດລັບ 084 211 658
    5 ຫ້ອງການສື່ສານ 084 211 337
  8 ຫ້ອງການ ປກຊ-ປກສ ແຂວງ 084 211 658
  9 ພະແນກການເງິນແຂວງ 084 211 491
4 ແຂວງຈໍາປາສັກ
5 ແຂວງຫົວພັນ
6 ແຂວງຄໍາມ່ວນ