ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຜົນກອງປະຊຸມວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທົ່ວປະເທດ, ຄັ້ງວັນທີ 01/03/2007.

​​​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 0025/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 03/04/2007 15:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຜົນກອງປະຊຸມວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ທົ່ວປະເທດ, ຄັ້ງວັນທີ 01/03/2007
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ປະເພດເອກະສານ ຂໍ້ຕົກລົງ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ເອກະສານຄັດຕິດ A070025.pdf