ຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນ ປະຈຳເດືອນ ພຶດສະພາ 2013

ຜູ້ຂຽນ: ທ່ານ ນ. ບຸນເພັງ ມູນໂພໄຊ

ວັນອັງຄານ, 28 ພ.ພ 2013 18:00

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 ຫາ 28 ພຶດສະພາ 2013 ກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນ ປະ ຈຳເດືອນ ພຶດສະພາ 2013 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການທີ່ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ສະມາຊິກລັດຖະບານ. ເຊິ່ງບັນຫາທີ່ນຳມາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໂດຍພື້ນຖານແມ່ນເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ແລະ ຮັບຮອງເອົາໃນຫຼາຍດ້ານກ່ຽວກັບ:

1.  ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 135 /ຫລບ.ກສສ, ລົງວັນທີ 30/01/ 2013 ຂອງຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ປູກໄມ້, ຟື້ນຟູປ່າໄມ້, ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ແລະ ເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ປະຈຳສົກປີ 2012-2013. ສະນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າ, ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ແລະ ເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ປະຈຳສົກປີ 2012-2013 ແລະ ແຜນການປະຈຳປີ 2013-2014. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ສາມາດຖອດຖອນໄດ້ບາງບົດຮຽນ ຄື: ການອະນຸມັດແຜນ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ທີ່ບໍ່ລະບຸເຂດຂຸດຄົ້ນ ແລະ ບໍ່ຕິດພັນກັບຄວາມສາມາດສະໜອງໄມ້ຂອງເຂດຂຸດຄົ້ນ ເປັນການສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄຸ້ມຄອງ ເຮັດໃຫ້ລັດເສຍຜົນປະໂຫຍດ. ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 135 /ຫລບ.ກສສ ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີດ້ານຫຼັກການຮັບຮອງ ຮ່າງແຜນການປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າ, ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ແລະ ເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ປະຈຳປີ 2013-2013.
2. ປ່າສະຫງວນ ແມ່ນປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ທີ່ໄດ້ກຳນົດເພື່ອຈຸດປະສົງນຳໃຊ້ໃນການອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາພັນພືດ, ພັນສັດ, ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງທຳມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ. ເມື່ອເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນດັ່ງກ່າວ ກອງປະຊຸມຈຶ່ງໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍປ່າສະຫງວນ ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການປົກປັກຮັກສາ, ການພັດທະນາ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ກວດກາປ່າສະຫງວນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປ່າສະຫງວນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຍືນຍົງ ແນໃສ່ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳ, ປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນ, ຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງດິນ, ຮັກສາເຂດຍຸດທະສາດປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການປັບຕົວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແກ້ໄຂສະພາວະໂລກຮ້ອນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ. ທັງໝົດນີ້, ກໍ່ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ຂອງສູນກາງພັກ ກ່ຽວກັບທິດທາງ, ໜ້າທີ່ ການພັດທະນາຂະແໜງການປ່າໄມ້, ແຜນງານຍຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ຈັດສັນອາຊີບຄົງທີ່ ແລະ ແຜນງານລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເທື່ອທີ VII, ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຮອດປີ 2015 ລວມທັງ ແຜນດຳເນີນງານສິ່ງແວດລ້ອມ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນຕ່າງໆທີ່ລາວເປັນພາຄີ.
3. ດ້ານຫຼັກການ ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານແຜນແມ່ບົດການພັດທະນາ ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ ເຊິ່ງເປັນເຂດໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຈາກການລົງທືນເຂດສຳປະທານທົ່ວໄປ ມາເປັນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຕາມດຳລັດ ວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະ ກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ຢູ່ ສປປ ລາວ  ສະບັບເລກທີ 443/ນຍ, ລົງວັນທີ 26 ຕຸລາ 2010. ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະໄຊເສດຖາ(ຂພຊ) ເປັນການຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ 25% ແລະ ລັດຖະບານ ສປ ຈີນ 75% ມີມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 128 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ມີເນື່ອທີ່ທັງໝົດ 1,000 ເຮັກຕ້າ ແລະ ມີອາຍຸສຳປະທານ 75 ປີ ເຂດດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຈະມີເປົ້າໝາຍສ້າງເປັນເຂດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ທີ່ຢູ່ອາໃສສີຂຽວ, ບ່ອນພັກຜ່ອນ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ສູນກາງຂົນສົ່ງ ແລະ ກໍ່ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ.
4. ເພື່ອສ້າງລະບົບຂົນສົ່ງທາງອາກາດຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີ ຄວາມປອດໄພ, ສະດວກວ່ອງໄວ, ທັນສະໄໝ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ, ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນ ຫຼວງກັບບັນດາແຂວງ, ເຊື່ອມຈອດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮ່າງແຜນພັດທະນາການບິນພົນລະເຮືອນ ໂດຍໄດ້ກຳນົດທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍລວມ ຄື: ປັບປຸງລະບົບນິຕິກຳໃຫ້ສົມບູນ, ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງມະຫານພາກ ແລະ ການດັດສົມຂອງລັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄຸນນພາບຂອງການບໍລິການ ແລະ ຄວາມປອດໄພການບິນ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ; ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ອຳນວຍໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດເຄື່ອນໄຫວ ຢ່າງສະເໝິພາບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ; ຮັບປະກັນວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິການ ແລະ ການບໍລິການເຕັກນິກ; ບູລະນະຮັກສາພື້ນຖານໂຄງລ່າງແລະ ອຸປະກອນເຕັກນິກທີ່ມີ ເຊັ່ນ: ລະບົບສະໜາມບິນ, ວິທະຍຸການບິນ, ອຸຕຸນິຍົມການບິນ, ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຂົນສົ່ງທາງອາກາດຕະຫຼອດເວລາ, ປະກອບອຸປະກອນໃໝ່ຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອຫັນໄປສູ່ລະບົບວິທະຍຸການບິນ ແລະ ບັນຊາຈາລະຈອນແບບໃໝ່ເທື່ອລະກ້າວ; ສ້າງສະໜາມບິນພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ 5 ແຫ່ງ ເຊັ່ນ: ສະໜາມບິນໜອງຄ້າງ, ສະໜາມບິນອັດຕະປື, ສະໜາມບິນເຊໂນ, ສະໜາມບິນເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສະໜາມບິນໄຊຍະບູລີ; ປັບປຸງການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ ໄປຍັງເຂດສຳຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສູນກາງກັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຮັບຮອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ.
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ຮັບຮອງຮ່າງທິດທາງແຜນພັດທະນາທາງນ້ຳ ຮອດປີ 2020. ອັນນີ້ກໍ່ເພື່ອນຳໃຊ້ທ່າແຮງທີ່ຕັ້ງພູມສາດຂອງປະເທດ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ; ຊຸກຍູ້ໃຫ້ສິນຄ້າຜ່ານແດນຂອງລາວ ແລະ ປະເທດທີ່ສາມ; ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການເດີນເຮືອທາງທະເລສາກົນ (IMO); ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບທ່າເຮືອຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ,ປັບປຸງຄອງເດີນເຮືອຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ ແຕ່ຊາຍແດນ ລາວ-ຈີນ-ມຽນມາ ຫາ ສະຫວັນນະເຂດ; ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປັບປຸງຄອງບຶງທາດຫຼວງ ໃຫ້ເປັນຄອງເດີນເຮືອເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນ້ຳຂອງ; ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງທີ່ມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ; ສ້າງຄັນຄູປ້ອງກັນນ້ຳຖ້ວມຢູ່ບັນດາຕົວເມືອງ ແລະ ລະບາຍນ້ຳອອກຈາກຕົວເມືອງ ແລະ ສືບຕໍ່ນ້ຳໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ ຫີນແຮ່, ຊາຍ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຕາຝັ່ງ ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ແມ່ນ້ຳຕ່າງໆ.
5. ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນກອງທຶນມໍລະ ດົກແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ ຫຼື ເກີດຂຶ້ນເອງໂດຍທຳມະຊາດ ທີ່ມີມູນຄ່າສູງທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ ຫຼື ທຳມະຊາດ, ເປັນຊັບສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າ, ເປັນກຳມະສິດຂອງວົງຄະນະຍາດແຫ່ງຊາດລາວ ຊຶ່ງພາກສ່ວນໜຶ່ງຖືກຮັບຮອງເປັນມໍລະດົກພາກພື້ນ ແລະ ມໍລະດົກໂລກ. ມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ ປະກອບດ້ວຍມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທຳມະຊາດ ເຊີ່ງເປັນວັດຖຸ ຫຼື ບໍ່ເປັນວັດຖຸ, ເປັນສັງຫາລິມະຊັບ ຫຼື ອະສັງຫາລິມະຊັບ ມີຊີວິດ ຫຼື ບໍ່ມີຊີວິດ ເຊິ່ງຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມເປັນມາຂອງຊາດລາວ ຄົນລາວແຕ່ລະຍຸກ ແຕ່ລະສະໄໝ. ສະນັ້ນ, ການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນນີ້ ກໍ່ເພື່ອລະດົມ, ຂົນຂວາຍ ສະສົມທຶນຮອນ, ສ້າງ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ, ແຫຼ່ງທຶນຕ່າງໆ ໃຫ້ມີທຶນພຽງພໍ ແລະ ໝັ້ນຄົງ ລວມທັງ ລາຍຮັບທີ່ເກີດຂຶ້ນບົນພື້ນຖານມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າເປັນກອງທຶນລວມສູນ ທີ່ສາມາດສະໜອງທຶນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ, ອະນຸລັກ, ບູລະນະ, ປະຕິສັງຂອນມໍລະດົກຂອງຊາດ ແນໃສ່ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານມໍລະດົກ, ຮັກສສາໄວ້ເຊິ່ງຄຸນຄ່າຂອງມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທຳມະຊາດ ທີ່ເປັນປັດໄຈຄ້ຳປະກັນການຍືນຍົງຄົງຕົວ ຂອງມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ ຕະຫຼອດໄປ.
6. ຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ເງິນຄ່າບໍລິການ ຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການກວດພະຍາດ  ແລະ ປິ່ນປົວຂອງລັດ ສະບັບປັບປຸງ ກໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້. ຈຸດປະສົງຂອງຮ່າງດຳລັດສະບັບປັບປຸງ ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ ໂດຍສະເພາະ ເຮັດໃຫ້ການເງິນໂຮງໝໍ ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານສຸຂະພາບ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື່ອການພັດທະນາ ລວມທັງ ເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປິ່ນປົວ ທີ່ວ່າ: ການເງິນດ້ານການປິ່ນປົວ ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ຢ່າງເປັນລະບົບ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງທຸກຄົນ ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢ່າງສະເໝີພາບ, ເປັນທຳ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ.  ສະນັ້ນ, ການປັບປຸງຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ເງິນຄ່າບໍລິການຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການກວດພະຍາດ ແລະ ປິ່ນປົວຂອງລັດ ແມ່ນເພື່ອກໍານົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ເງິນທີ່ເກັບຄືນ ຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການຂອງລັດ ໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງທຶນເພີ່ມຊື້ຄືນຢາ, ຜະລິດຕະພັນທາງການແພດ, ເລືອດ, ເຊລອມ, ເຄມີ ແລະ ອຸປະກອນ. ອັນນີ້, ແນໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນການບໍລິການປິ່ນປົວປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ພ້ອມທັງ ເປັນເງິນບຳເນັດຊຸກຍູ້ນ້ຳໃຈຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ບໍລິການ. 
7. ວິສາຫະກິດ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ເຊິ່ງປະ ກອບດ້ວຍ ຊື່, ທຶນ, ການບໍລິຫານຈັດການ, ສຳນັກງານ ແລະ ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຕາມກົດ  ໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ. ສະນັ້ນ, ວິສາຫະກິດ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ປະກອບມີ 4 ປະເພດຄື: ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ, ວິສາຫະກິດຂອງລັດ, ວິສາຫະກິດປະສົມ ແລະ ວິສາຫະກິດລວມໝູ່. ເພື່ອເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ແລະ ອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ທັງຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນໄລຍະໃໝ່. ສະນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ກໍ່ໄດ້ຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ ສະບັບປັບປຸງ ເປັນຕົ້ນ ພາກທີ VI (ກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດ) ເພາະວ່າ ລັດວິສາຫະກິດ ແມ່ນວິສາຫະກິດທີ່ລັດເປັນຜູ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າສິບສ່ວນຮ້ອຍຂຶ້ນໄປ.
8. ບັນຫາສຸດທ້າຍນີ້ ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຕົກລົງ ແລະ ເຫັນດີຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເຊິ່ງແມ່ນອາກອນທາງອ້ອມ ທີ່ຄິດໄລ່ເກັບຈາກການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ, ການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຢູ່ ສປປ ລາວ. ສະນັ້ນ, ການອອກກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແມ່ນເພື່ອກຳນົດ ຫຼັກການ, ນະໂຍບາຍລະບຽບການ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບສ່ວຍສາອາກອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ເປີດກວ້າງການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ, ແນໃສ່ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ງົບປະປະມານແຫ່ງລັດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. 
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ບັນດາກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍ່ນຳເອົາເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ນໍາໄປປັບປຸງ, ລະອຽດ, ຈະແຈ້ງ ຕາມຄວາມເຫັນຂອງບັນດາທ່ານສະມາຊິກລັດຖະບານ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ, ຊັດເຈນ,  ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ທັງບໍ່ຄັດກັບນິຕິກຳທີ່ຮັບຮອງມາແລ້ວນັ້ນ ລວມທັງ ບໍ່ສ້າງໃຫ້ມີຊ່ອງວ່າງ.
ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກລັດຖະ ບານເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຂອງຕົນໃນເດືອນ ມີຖຸນາ 2013 ດັ່ງນີ້:
1. ບັນຫາກົກຍັງແມ່ນ  ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີວຽກງານ ປກຊ-ປກສ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຮອບດ້ານ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງທົ່ວສັງຄົມ ຢ່າງ ຮອບດ້ານ, ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ, ບັນຫາອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ, ຢາເສບຕິດ, ການຂີ້ລັກ ປຸ້ນຈີ້ ຊີງຊັບ ທີ່ຍັງເກີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນປະຈຳ.
2. ໃຫ້ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຊຸກຍູ້ບັນດາແຂວງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ຮີບຮ້ອນເກັບກູ້ຜົນຜະລິດລະດູແລ້ງ ແລະ ຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ການຜະລິດລະດູຝົນປີນີ້ ໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
3. ໃຫ້ຄະນະກຳມະການຕ້ານໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ກະກຽມແຜນການ ຕ້ານຖ້ວມ-ຕ້ານແລ້ງ ຢ່າງຄົບຊຸດໄວ້ ເພື່ອກຽມຮັບມືກັບບັນຫາຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງທັນການ.
4. ໃຫ້ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ເຝົ້າລະວັງຢ່າງໃກ້ສິດ, ມີການແຈ້ງເຕືອນປະຊາຊົນ ແລະ ແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ ຖ້າມີການລະບາດຂອງພະຍາດຄົນ ແລະສັດໃນລະດູຝົນນີ້.
5. ໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ຮີບຮ້ອນລົງສົມທົບກັບ ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການເກັບລາຍຮັບ ໃນເດືອນສຸດທ້າຍຂອງງວດທີ III ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາຮ່ວງລາຍຈ່າຍ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນໃຫ້ໄວ, ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ທັນເວລາ.
6. ໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ ກວດກາ ແລະ ຈັດຕັ້ງ ການສອບເສັງເລື່ອນຊັ້ນ-ຈົບຊັ້ນ ຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີມາດຕະການທີ່ເຂັ້ມງວດ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ໂປ່ງໃສ ຢູ່ໃນການສອບເສັງປະຈຳປີນີ້.
7. ໃຫ້ທຸກກະຊວງ-ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຮີບຮ້ອນຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄັ້ງທີ 6 ສະໄໝທີ IX ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ ຂອງຂະແໜງການຕົນໃຫ້ໄວ.
8. ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ-ອົງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮີບຮ້ອນກະກຽມບົດລາຍງານຕ່າງໆຂອງຕົນ ມາຜ່ານກອງປະຊຸມນາຍົກ-ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອກະກຽມລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກັບຄະນະລັດຖະບານ ແລະ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VII, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍໃຫ້ຕັ້ງໜ້າກະກຽມຄຳຕອບຂໍ້ຊັກຖາມສົດ ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ.
9. ໃຫ້ທຸກກະຊວງ-ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ກະກຽມສະຫຼອງວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ (ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ) ປີນີ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.